Polityka prywatności i cookies

1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest FAREM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000093784, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5861813687, REGON: 191364870.
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

2. Administrator Danych
Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail,
to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. w celu do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c. w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d. do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
e. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie FAREM Sp. z o.o. jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@farem.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko
w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź
prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa.

 

3. Pliki cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę w urządzeniu końcowym użytkownika.
Umożliwiają one przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika, a także statystykach wizyt.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia ustawień użytkownika, a także używa aplikacji Google (Mapy
Google), które mogą korzystać z danych użytkownika – informacje o sposobie gromadzenia informacji przez Google
znajdują się pod adresem.
Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?
Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari
urządzenia mobilne:
Android
iOS (Safari)
Windows Phone